Privacy

Privacyreglement De Brummel september 2021

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt de privacy van personen door het gebruik van persoonsgegevens te regelen. Op grond van de AVG heeft De Brummel de plicht om zijn gasten en andere belangstellenden:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door De Brummel worden verwerkt;
 • Te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Vakantiehuis de Brummel legt in dit privacy reglement uit hoe wij met uw gegevens omgaan en wat het doel is van het gebruik daarvan. Daarnaast leggen we vast voor het gebruik van welke gegevens wij expliciet om uw toestemming moeten vragen.

1 Van en voor wie is dit reglement

De Brummel is de naam van de vakantiewoning met adres Oosterduinen D76 te Norg waarvoor de website www.vakantiehuisbrummel.nl is opgezet. Op die website zijn altijd de actuele contactgegevens te vinden. In dit reglement wordt met De Brummel ook de eigenaren van De Brummel bedoeld: Michiel van Pelt en Antoinette Thijssen. Alleen zij hebben toegang tot de data, zoals in dit reglement wordt omschreven.

Dit regelement is bedoeld voor gasten die met De Brummel een overeenkomst sluiten of daarmee bezig is, met het doel de vakantiewoning voor bepaalde tijd te huren. En voor belangstellenden die op welke manier dan ook, via de website, telefonisch of anderszins via internet, in contact treedt met De Brummel.

2 Persoonsgegevens die De Brummel gebruikt en het doel van het gebruik

De Brummel verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u gebruik gaat maken van, of als u zich informeert over De Brummel, de website bezoekt of via het contactformulier contact met De Brummel opneemt. Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en – bij een reservering – uw bankgegevens worden verzameld / opgeslagen.

Deze gegevens stellen De Brummel in staat om:

 • De overeenkomst die klanten met De Brummel sluiten, financieel en administratief af te handelen;
 • Optimale dienstverlening te kunnen leveren;
 • Gasten of belangstellenden te kunnen bereiken als dat nodig is.

De Brummel registreert verder IP-adressen van bezoekers van de websites via “cookies”. Een cookie is een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de website van De Brummel (www.vakantiehuisbrummel.nl) registreert. De Brummel gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn om de website technisch te laten functioneren, en analytische cookies, die inzicht geven het gedrag van bezoekers aan de website. Cookies stellen ons in staat om:

 • Te registreren welke internetpagina (’s) van de website worden bezocht;
 • Ervoor te zorgen dat gasten en of belangstellenden niet steeds dezelfde informatie ontvangen;
 • De functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • De informatieverstrekking te verbeteren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website bent u geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt er ook voor kiezen dat bepaalde cookies niet opgeslagen worden.

De Brummel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen de leeftijd van een bezoeker echter niet controleren. Als een ouder of voogd er van overtuigd is dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vakantiehuisbrummel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3 Verstrekking persoonsgegevens aan derden?

De Brummel verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten onze onderneming, tenzij:

 • Dit verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die De Brummel met een gast of belangstellende heeft gesloten;
 • Een gast of belangstellende daarvoor toestemming heeft gegeven.

4 Plichten de Brummel

 • De Brummel verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.
 • De Brummel heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan De Brummel verstrekte persoonsgegevens. Alleen de Brummel kan persoonsgegevens inzien, tenzij in dit reglement anders is bepaald.
 • Alle persoonsgegevens worden door De Brummel beveiligd tegen onbevoegde toegang. Deze beveiliging bestaat uit:
  • Het hebben van een persoonlijk wachtwoord;
  • Technische maatregelen om het gebruikte ict systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Als de wet een andere bewaartermijn voorschrijft zal De Brummel zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5 De rechten van een gast of belangstellende

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van de verstrekte gegevens te verzetten.

6 Klachten verwerking persoonsgegevens De Brummel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via  info@vakantiehuisbrummel.nl. Getracht wordt in eerste instantie altijd tot een gezamenlijke oplossing te komen. Als het verzoek wordt afgewezen wordt dit gemotiveerd. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat het betreffende geval informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen (denk aan te heffen toeristenbelasting). Verweerder ontvangt uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek een reactie van De Brummel.